พิมพ์
หมวด: ข่าวรับสมัคร สรรหา/โอนย้าย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนในตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก