สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (สนว.)

B 90 90 16777215 712 117 2560 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการ บริหารจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน
วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2560
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการ... Read More...
B 90 90 16777215 711 116 2560 ผู้บริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๔ ปี
วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2560
ผู้บริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี... Read More...
B 90 90 16777215 95 Cifs ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559
      Read More...
B 90 90 16777215 93 Timeline ขั้นตอนการบริการ
วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559
  ผังกระบวนงานบริการ   รอบระยะเวลาดำเนินงาน    ... Read More...
B 90 90 16777215 92 Mpic แจ้งคนหาย
วันอังคาร, 23 สิงหาคม 2559
       Download โปรแกรม spond เพื่อติดตั้ง           Read More...
B 90 90 16777215 65 Complain2 ขั้นตอนการร้องทุกข์
วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2559
      แจ้งร้องทกข์... Read More...
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อสารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์
วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2560
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อสารเคมี... Read More...
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันพุธ, 26 เมษายน 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Read More...
ประกาศสอบราคาซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์
วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2560
ประกาศสอบราคาซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ Read More...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
วันศุกร์, 17 กุมภาพันธ์ 2560
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Read More...
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนด วันเวลา และสถานที่คัดเลือก
วันศุกร์, 19 พฤษภาคม 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนด... Read More...
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนด วันเวลา และสถานที่คัดเลือก
วันศุกร์, 19 พฤษภาคม 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนด... Read More...
ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างขั่วคราว
วันศุกร์, 28 เมษายน 2560
ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง... Read More...

Logo

 

Story1

ประวัติความเป็นมา  

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 75 บัญญัติให้รัฐดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฏหมายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันต้องสนองตอบนโยบายของรัฐบาลด้วยคณะรัฐมนตรี ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 26กุมภาพันธ์  2544 ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและการปฏิรูปกฏหมายเรื่อง เร่งรัดการจัดโครงสร้างกระทรวงยุติธรรมให้มีบทบาทและหน้าที่ครอบคลุมกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ งานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องมีการนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ ซึ่งที่ผ่านมางานบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงงานบางงานในกรุงเทพฯ ประชาชนยังได้รับการบริการไม่ทั่วถึงทุกคดีและไม่สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประกอบกับงานบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์กระจัดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน เช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม โดยเฉพาะในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานใดทำหน้าที่ประสานงานโดยตรง และกำหนดมาตรฐานกลาง ที่จะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ ของงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม

            สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จึงได้ถือกำเนิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการแบ่งส่วนราชการ กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม  2545 โดยเริ่มปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2545

Vervice6

แนวคิดในการจัดตั้ง

1. ระบบการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นระบบที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางโดยเฉพาะเป็นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สถาบันหลักที่ทำงานด้านนี้จึงควรเป็นสถาบันที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้มีความเป็นกลางมีความโปร่งใสมีการตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการ

2.  การตรวจทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ควรมีหน่วยงานกลางเป็นหน่วยประสานเรื่องการดำเนินการรวมทั้งงบประมาณให้กับหน่วยงานด้านต่างๆเพื่อให้ประชาชนหรือผู้เสียหายสามารถเข้าถึงการบริการอีกทั้งจะเป็นแรงจูงใจสำหรับการปฏิบัติงานเนื่องจากบุคลากรทางด้านนี้จะได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากภาครัฐผ่านทางกระทรวงยุติธรรมซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้ดี

3.  ควรมีการกำหนดมาตรฐานกลางของการดำเนินงานการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ทุกสาขาและมีการควบคุมดูแลให้มีการดำเนินงานตามมาตรฐานโดยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการและบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านนี้ทั้งนี้ประชาชนจะเชื่อมั่นศรัทธาในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และจะทำให้กระบวนการยุติธรรมเข้าสู่มาตรฐานสากลได้มากยิ่งขึ้น

4.  การกำหนด นโยบาย การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางการตรวจสอบรวมถึงด้านจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน ควรให้มีคณะกรรมการระดับชาติซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากส่วนต่างๆของกระบวนการยุติธรรมเป็นผู้สนับสนุนแต่งตั้งแต่ในระยะเวลาถึงปีควรผลักดันให้เป็นคณะกรรมการอิสระเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูง

5.กำหนดให้สถาบันใหม่นี้ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายอีกทั้งเป็นที่พึงเวลาประชาชนมีปัญหาข้อร้องเรียนซึ่งในปัจจุบันไม่มีหน่วยงานกลางใดๆ ยอมดำเนินการให้

6.โครงสร้างการบริการ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง รวดเร็วและมีความโปร่งใส

  7.มีการปลูกฝังจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

Story2