Home สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายบริหารงานทั่วไปฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ให้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

                ๑.๑  ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป  รวมทั้งร่าง  โต้ตอบเอกสารที่มิใช่งานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง             

                ๑.๒  ตรวจสอบ  วิเคราะห์  กลั่นกรอง  เรื่องที่มีประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  หรือวิธีการปฏิบัติ  เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร

                ๑.๓ วางแผน  และติดตามงานในส่วนราชการ  เพื่อให้สามารถบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด

                ๑.๔  ศึกษา  วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล  สถิติ  เพื่อทำสรุปรายงานสนับสนุนการบริหารของส่วนราชการ

                ๑.๕  ดูแลการจัดเตรียมการประชุม  และงานพิธีการต่าง ๆ  โดยต้องมีการเตรียมเอกสาร  การนำเสนอ  การจดบันทึก  ตรวจสอบ  เรียบเรียงรายงานต่าง ๆ  เพื่อให้การบริหารการประชุมหรืองานพิธีการต่าง ๆ  นั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการ

                ๑.๖  ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการ  หรือบุคคลต่าง ๆ  เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

                ๑.๗  ปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย


โทรติดต่อ 021423475-78     โทรสาร  021439068