Home สำนักตรวจสถานที่เกิดเหตุ                 สำนักตรวจสถานที่เกิดเหตุ  มีอำนาจหน้าที่ในการ ตรวจสถานที่เกิดเหตุ  เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน ถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุและถ่ายภาพพยานหลักฐาน,ส่งมอบ-รับมอบพยานหลักฐาน จากสถานที่เกิดเหตุและ ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานเบื้องต้น,ถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ  ถ่ายภาพพยานหลักฐาน ,ตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือ/ฝ่ามือ/ฝ่าเท้า ,ตรวจพิสูจน์หารอยลายนิ้วมือแฝง  ฝ่ามือแฝง และฝ่าเท้าแฝง   ,จัดเก็บฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ ๑๐ นิ้ว และฝ่ามือ และตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือด้วยระบบคอมพิวเตอร์ศึกษา วิจัย สนับสนุนหรือทำการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับเทคนิคการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน การตรวจหาลายนิ้วมือร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่น โดยประกอบด้วยกลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

๑.  ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนัก

๒.  ดำเนินการเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนงาน การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุของสำนัก

๓.  จัดทำระบบบริหารจัดการภายในของสำนัก

๔.  ควบคุม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดประจำปี

๖.  จัดทำ ติดตามและรายงานผลการควบคุมภายใน

๗.  ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้าและผลงานของสำนัก

๘.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/ฝ่ายภายในสำนักที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนัก

  กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ   ให้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. ตรวจสถานที่เกิดเหตุ  เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน ถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุและถ่ายภาพพยานหลักฐานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสถานที่เกิดเหตุให้เป็นไปตามคู่มือมาตรฐาน

๒. ส่งมอบ-รับมอบพยานหลักฐาน จากสถานที่เกิดเหตุและ ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานเบื้องต้น

๓.  รวบรวมประมวลและวิเคราะห์ผลการตรวจพิสูจน์เพื่อสรุปผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุ จัดทำรายงานผลการตรวจสถานที่เกิดเหตุและรายงานผลการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานเบื้องต้น

๔.  พิจารณาแก้ไข ปรับปรุงขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานตรวจสถานที่เกิดเหตุเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

๕.  เสนอความต้องการฝึกอบรม    กำกับ  ดูแล  และควบคุมผู้ปฏิบัติงานตลอดจนดำเนินการทดสอบระดับความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

๖.  กำกับดูแลตรวจสอบเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ให้พร้อมสำหรับการออกปฏิบัติหน้าที่

๗.  จัดทำคำของบประมาณและแผนงานการดำเนินการใช้งบประมาณ

๘.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/ฝ่ายภายในสำนักที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนัก

  กลุ่มถ่ายภาพทางนิติวิทยาศาสตร์   ให้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑.  ถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ  ถ่ายภาพพยานหลักฐาน จัดทำคู่มือการถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ  และพยาน หลักฐาน และปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน

๒.  ช่วยสนับสนุนในการรวบรวมองค์ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ และการจัดการองค์ความรู้ภายในสำนัก

๓.  เสนอความต้องการฝึกอบรม    กำกับดูแลและควบคุมผู้ปฏิบัติงานตลอดจนดำเนินการทดสอบระดับความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

๔.  กำกับดูแลตรวจสอบเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ในการถ่ายภาพ ให้พร้อมสำหรับการออกปฏิบัติหน้าที่

๕.  จัดทำคำของบประมาณและแผนงานการดำเนินการใช้งบประมาณ

๖.  จัดทำสื่อทางวิชาการ สื่อเผยแพร่ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์

๗.  การจัดทำภาพจำลองเคลื่อนไหว ๓ มิติ และภาพกราฟฟิคทางนิติวิทยาศาสตร์

๘.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/ฝ่ายภายในสำนักที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนัก

  กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ  ให้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑.  การตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือ/ฝ่ามือ/ฝ่าเท้า

๒.  ตรวจพิสูจน์หารอยลายนิ้วมือแฝง  ฝ่ามือแฝง และฝ่าเท้าแฝง   

๓.  จัดเก็บฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ ๑๐ นิ้ว และฝ่ามือ และตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือด้วยระบบคอมพิวเตอร์

๔. จัดทำรายงานผลการตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือ/ฝ่ามือ/ฝ่าเท้าและผลการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือด้วยระบบคอมพิวเตอร์

๕. เสนอความต้องการฝึกอบรม  กำกับดูแลและควบคุมผู้ปฏิบัติงานตลอดจนดำเนินการทดสอบระดับความสามารถของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

๖. จัดทำคำของบประมาณและแผนงานการดำเนินการใช้งบประมาณ

๗. รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินการประจำเดือน

๘. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/ฝ่ายภายในสำนักที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ     มอบหมายจากผู้อำนวยการสำนัก

  กลุ่มวิจัยและพัฒนา  ให้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑.  ศึกษา วิจัย สนับสนุนหรือทำการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับเทคนิคการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน การตรวจหาลายนิ้วมือร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่น

๒.  จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร  จัดทำโครงการฝึกอบรม การศึกษา ดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  สรุปและประเมินผลโครงการ

๓. ตรวจสถานที่เกิดเหตุ  เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน ถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุและถ่ายภาพพยานหลักฐานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสถานที่เกิดเหตุให้เป็นไปตามคู่มือมาตรฐาน

๔. บริหารจัดการองค์ความรู้ภายในสำนัก  จัดการประชุมวิชาการงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าด้านนิติวิทยาศาสตร์

๕. จัดทำคำของบประมาณและแผนงานการดำเนินการใช้งบประมาณ

๖. รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินการประจำเดือน

๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/ฝ่ายภายในสำนักที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนัก